• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Szkoła Podstawowa nr 38

     Szkoła Podstawowa nr 38 w Rybniku przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, ze spektrum autyzmu i niepełnosprawnością sprzężoną. Edukacja polega na integralnej realizacji funkcji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły. Priorytetem w edukacji uczniów jest rozwijanie kompetencji osobistych, komunikacyjnych i społecznych, które pozwolą na przyszłe jak najbardziej samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.

Zajęcia edukacyjne

Edukacja podzielona jest na dwa etapy kształcenia:
I etap: klasy 1 – 3 (kształcenie zintegrowane)
II etap: klasy 4 – 8 (kształcenie przedmiotowe z podziałem na przedmioty takie jak: funkcjonowanie osobiste i społeczne, zajęcia rozwijające komunikowanie się, zajęcia rozwijające kreatywność, wychowanie fizyczne, religia).
Istnieje możliwość przedłużenia okresu nauki – na I etapie edukacyjnym o jeden rok, a na II etapie edukacyjnym o dwa lata.Uczeń kończyedukację w szkole podstawowej najpóźniej w roku kalendarzowym, w którym kończy 20 lat.
Podstawę  uczniem stanowi Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny, opracowany i realizowany przez zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem,
w oparciu o wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia, na bazie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych. IPET zawiera realne, szczegółowe cele, zadania i treści, mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju ucznia.

Zajęcia rewalidacyjne

Każdej klasie w szkole podstawowej przysługują zajęcia rewalidacyjne w liczbie 10 godzin tygodniowo do podziału dla wszystkich uczniów danej klasy. Mają one charakter terapeutyczny, usprawniający i korekcyjny. Rodzaj i ilość przyznanych zajęć uzależniona jest od indywidualnych potrzeb ucznia, wskazań w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania, dokonywanej w naszej placówce przez zespół specjalistów (tutaj link do zajęć rewalidacyjnych).

Dlaczego warto uczyć się w naszej szkole?

  • Wysoko wyspecjalizowana kadra pedagogiczna: oligofrenopedagodzy, psycholog, pedagog, tyflopedagodzy, surdopedagodzy, logopedzi, neurologopeda, fizjoterapeuci, terapeuci SI, terapeuci behawioralni, hipoterapeuci, dogoterapeuci, zawodowi muzycy.
  • Nowoczesna i bezpieczna szkoła – brak barier architektonicznych, bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne sale lekcyjne, monitory i tablice multimedialne, sprzęt wspomagający komunikację AAC, gabinety specjalistyczne, bezpieczny plac zabaw.
  • Posiadamy doświadczenie w pracy z uczniami z różnymi niepełnosprawnościami.
  • Pomoc medyczna-opieka wykwalifikowanego i doświadczonego personelu pielęgniarskiego w czasie pobytu uczniów w placówce.
Skip to content