• (32)4226407
 • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
 • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

O nas

 

    Zespół Szkolno – Rewalidacyjny Szkoła Życia w Rybniku, jest publiczną placówką oświatową dla dzieci i młodzieży z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, oraz ze spektrum autyzmu.
Uczniem zespołu może być każde dziecko w wieku przedszkolnym i szkolnym posiadające aktualne orzeczenie poradni psychologiczno – pedagogicznej.

W skład zespołu wchodzą:

Przedszkole nr 48 w Rybniku

– dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną,
– dla dzieci ze spektrum autyzmu.

Uczniami przedszkola mogą być dzieci w wieku od 3 do 9 roku życia, w stosunku do których poradnie psychologiczno – pedagogiczne wydały odpowiednie orzeczenie.
Dla wychowanków przedszkola na terenie placówki realizowane są zajęcia z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, mające na celu dodatkowe stymulowanie psychofizyczne dziecka do czasu podjęcia nauki w szkole, prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną. Zajęcia przyznawane są na podstawie opinii o potrzebie zajęć z wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.


Szkoła Podstawowa nr 38 w Rybniku

– dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
– dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną.

Uczniami szkoły mogą być osoby w wieku od 7 do 20 roku życia.


Ośrodek Rewalidacyjno – Wychowawczy w Rybniku

– dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Wychowankami ośrodka mogą być osoby w wieku od 3 do 25 roku życia.


 

ZS-R Szkoła Życia w Rybniku umożliwia uczniom i wychowankom, optymalną realizację programu wychowania i nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w oparciu o IPET lub IPRW, tworzony indywidualnie dla każdego ucznia oraz podstawę programową. Wyrównywanie niedoborów uczniów oraz praca nad ich wszechstronnym rozwojem opiera się w szczególności na organizowaniu szeregu zajęć specjalistycznych.

W zespole zatrudnia się pracowników pedagogicznych, specjalistów, pracowników administracji i obsługi, pomoc nauczyciela.

Naszych podopiecznych otaczamy dużą troską i opieką. Specjalistyczną opiekę pielęgniarską zapewnia uczniom i wychowankom firma Szkol Med, dzięki której w ramach świadczeń z NFZ istnieje możliwość podawanie podopiecznym leków podczas pobytu w placówce przez wykwalifikowany personel pielęgniarski na pisemne życzenie rodziców i wg zlecenia lekarza.

Zespół zapewnia uczniom gorący posiłek – obiad dwudaniowy, ciepłą herbatę do drugiego śniadania oraz wodę z dystrybutora wg potrzeby. Uczniowie korzystają z ogólnoszkolnej stołówki w Zespole Szkół nr 3.

Dla uczniów, którzy pozostają dłużej w zespole (poza zajęciami dydaktycznymi) organizowane są zajęcia świetlicowe.

Wszyscy uczniowie mają możliwość korzystania z dowozu do placówki busami szkolnymi.

Zespół udziela i organizuje uczniom uczęszczającym do przedszkola, szkoły, ośrodka oraz ich rodzicom i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną. Pomoc polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

W zespole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

 • zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania,
 • zajęć specjalistycznych: logopedycznych, terapii wzroku, terapii z psychologiem, treningu umiejętności społecznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym,
 • porad i konsultacji rodziców i nauczycieli z pedagogiem i psychologiem.

Do realizacji celów statutowych zespół posiada odpowiednie pomieszczenia zgodnie z ustawą. Wszystkie pomieszczenia w zespole są nowocześnie i bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne, większość posiada infrastrukturę informatyczną. Wsród pomieszczeń należy wymienić:

 • pomieszczenia klasowe,
 • pomieszczenia przedszkolne,
 • gabinet profilaktyki przed medycznej
 • dwa gabinety logopedyczne,
 • szatnie,
 • kuchnie dydaktyczne,
 • świetlicę,
 • gabinet neuroterapii – biofeedback,
 • salę gimnastyczną,
 • salę rehabilitacyjną,
 • salę SI,
 • pracownię artystyczną (ceramiczną)
 • salę doświadczania świata,
 • salę muzykoterapii,
 • bibliotekę,
 • plac zabaw,
 • inne.

Zapraszamy do fotogalerii naszej bazy lokalowej TUTAJ.

 

Skip to content