• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

     Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (WWRD). Zajęcia tego typu odbywają się w naszej placówce od września 2019 roku. Do wczesnego wspomagania rozwoju przyjmowane są dzieci w wieku od 3 r.ż. do czasu objęcia ich obowiązkiem szkolnym na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju oraz zgody Organu Prowadzącego placówkę. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem. W przypadku dzieci, które ukończyły 3 rok życia, w szczególnych przypadkach zajęcia w ramach wczesnego wspomagania mogą być prowadzone w grupach o zbliżonych potrzebach oddziaływań liczących 2 lub 3 dzieci.

Rodzaj zajęć uzależniony jest od zaleceń poradni i diagnozy zespołu specjalistów ds. wczesnego wspomagania rozwoju powołanego w placówce. Jak do tej pory realizujemy ze względu na potrzeby dzieci następujące typy zajęć:

Zespół do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka powołuje Dyrektor szkoły poprzez Zarządzenie Dyrektora w oparciu o wskazania z opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej oraz zgodnie z decyzją Organu Prowadzącego.

Dla każdego dziecka powoływany jest odrębny zespół w odrębnym składzie. Powołany przez Dyrektora zespół ustala na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kierunki i harmonogram działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka.

W skład zespołów wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym, zatrudnione w szkole. Należą do nich:

a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
b) psycholog,
c) logopeda,
d) inni specjaliści w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny.

Miejscem prowadzenia zajęć na terenie placówki w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są sale do terapeutycznych zajęć indywidualnych oraz grupowych odpowiednio przystosowane do potrzeb rozwojowych dziecka i spełniające wszelkie normy bezpieczeństwa. Wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne jest zgodne z potrzebami dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju. Pomoce dydaktyczne są adekwatne do prowadzonych zajęć z dzieckiem.

Skip to content