• (32)4226407
 • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
 • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Terapia logopedyczna

Uczeń wykonujący ćwiczenie logopedyczne na tablicy interaktywnej oraz napis terapia logopedyczna.

 

   Terapią logopedyczną objęci są uczniowie z różnego rodzaju trudnościami w rozwoju mowy oraz złożonymi zaburzeniami mowy wynikającymi najczęściej z choroby podstawowej, wadami anatomicznymi w obrębie jamy ustnej oraz z typowymi wadami artykulacyjnymi. Niekiedy występują one równocześnie lub też bywają konsekwencją innych.

Terapia logopedyczna ma na uwadze ogólny rozwój dziecka, rozwój jego sprawności językowych oraz rozbudzenie potrzeby komunikacji, usprawnianie aparatu artykulacyjnego, korygowanie dysfunkcji w obrębie oddychania, gryzienia i połykania. Punktem wyjścia w terapii nie jest wiek dziecka, ale poziom jego rozwoju psychoruchowego, w tym poziom rozwoju mowy. Rozwój mowy następuje niejako na podbudowie ogólnego rozwoju dziecka np. nabywania sprawności lokomocyjnych, manipulacyjnych, samoobsługowych, rozwoju myślenia, spostrzegawczości, pamięci czy uwagi. Przebiega on nieharmonijnie, u każdego dziecka w odrębny sposób. Warunkiem rozwoju mowy u dzieci jest sprawność narządów artykulacyjnych, prawidłowy tor oddechowy oraz poprawny słuch fonemowy. Dlatego tak ważne jest usprawnianie motoryki narządów mowy, funkcji słuchowych i oddechowych w domu.

Kluczowym zadaniem terapii logopedycznej jest sprawność komunikacyjna dziecka oraz maksymalny rozwój w obrębie mowy biernej i czynnej.

Prawidłowe reagowanie i wykonywanie poleceń najpierw prostych potem złożonych będzie dowodem rozwoju w obrębie rozumienia mowy. Rozwój mowy czynnej odbywa się poprzez poszerzanie słownictwa dziecka o nowe wyrazy z różnych kategorii. Z czasem dochodzimy do budowania prostych zdań, rozwoju tych zdań, wypowiadania się na temat, korekcji w obrębie zaburzeń artykulacyjnych poszczególnych głosek oraz zaburzeń słuchu fonemowego. O sprawności komunikacyjnej dziecka decydują przede wszystkim czynniki intelektualne oraz pozaintelektualne jak np. motywacja, lęk przed mówieniem, osobowość dziecka, konsekwencja w postępowaniu czy wychowanie językowe.

Cele terapii

 • wygaszanie przetrwałych odruchów, eliminacja nadwrażliwości w obrębie twarzy i jamy ustnej oraz nadmiernego ślinienia się,
 • poprawianie czynności życiowych dzieci poprzez doskonalenie gryzienia i połykania pokarmów,
 • usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych,
 • poprawę funkcji oddechowych, fonacyjnych i słuchowych,
 • rozwijanie rozumienia mowy i odpowiedniego reagowania,
 • rozbudowywanie zasobu słownictwa biernego i czynnego oraz ogólnych wiadomości o świecie i najbliższym środowisku dziecka,
 • korygowanie zaburzonej artykulacji, doskonalenie artykulacji poszczególnych głosek,
 • kształtowanie systemu gramatycznego mowy,
 • nauka inicjowania i utrzymywania rozmowy,
 • eliminowanie wypowiedzi echolalicznych,
 • określanie swoich potrzeb, emocji i zainteresowań,
 • wypracowanie systemu wspomagania się alternatywnymi formami komunikacji ( gesty, symbole, pismo, zdjęcia itp.).

 

W postępowaniu logopedycznym uwzględniamy całościowy rozwój dziecka. Oddziałujemy na wszystkie te funkcję, które wiążą się z mową czy to w sposób bezpośredni czy pośredni np. postrzeganie, pamięć, uwaga, różnicowanie i kojarzenie bodźców słuchowych, wzrokowych oraz kinetycznych. Staramy się by zajęcia zawierały różnorodne i ciekawe formy pracy, aby uwzględniały czynnik relaksacyjny oraz mobilizujący do dalszej pracy oraz do komunikacji spontanicznej. W trakcie terapii logopedycznej stosujemy różnorodne metody w zależności od wieku dziecka, jego możliwości intelektualnych oraz problemu logopedycznego, z jakim mamy do czynienia. Podczas zajęć wykorzystujemy między innymi elementy logorytmiki, masażu logopedycznego oraz elementy symultaniczno- sekwencyjnej metody nauki czytania J. Cieszyńskiej. Stosujemy również mowę rytmizowaną, zabawy paluszkowe czy czytanie globalne. Łączymy ruch i gest z prostymi piosenkami wykorzystując akcent, melodię i rytm.

Gabinet logopedyczny w naszej placówce wyposażony jest w tablicę interaktywną, komputerowe programy logopedyczne takie jak: „Logopedia”, „Zabawy słowem” cz. I i II, „Obrazkowy słownik tematyczny” cz. I i II, „Mówiące obrazki”, Logo-gry” oraz w szereg programów i pomocy logopedycznych specjalistycznych rozwijających mowę i myślenie dziecka.

Opracowała: mgr Ewa Skupień

 

 

 

Skip to content