• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna

Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszej placówce jest  organizowana zgodnie z rozporządzeniem MED z dnia 9 sierpnia 2017.r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.
Zgodnie z założeniem rozsporządzenia pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

    Nasza placówka w ramach PP-P oferuje różnego typu wsparcie, zajęcia specjalistyczne, wśród nich:


     Metoda Ruchu Rozwijającego  – metoda powszechnie stosowaną zarówno w pedagogice osób niepełnosprawnych jak i dzieci uczęszczających do szkół ogólnodostępnych. Została stworzona przez angielską nauczycielkę Weronikę Sherborne, a w Polsce rozpropagowana przez prof. Martę Bogdanowicz. Opiera się na wykorzystaniu w pracy terapeutycznej systemu ćwiczeń, które na potrzeby metody nazywano zabawami, relacjami lub doświadczeniami gdyż ich głównym założeniem jest budowanie poczucia świadomości i akceptacji własnego ciała oraz właściwych relacji z otoczeniem. Atrakcyjności tej metodzie dodaje fakt, że wszystkie działania prowadzone są w konwencji zabawy co pozwala na wprowadzanie miłej relaksującej i radosnej atmosfery, która sprzyja szybszemu rozwojowi zaburzonych funkcji.
Gdyby spojrzeć na zajęcia prowadzone tą metodą obserwator odnosi wrażenie, że jest to nic innego jak baraszkowanie z dzieckiem, radosne ruchowe igraszki, w które rodzice często bawią się ze swoimi dziećmi nie wiedząc jak wielu ważnych doznań dostarczają im w ich drodze do pełnego rozwoju funkcji społecznych. Różnica pomiędzy zabawą, a przekształceniem jej w metodę terapeutyczną polega na tym, iż zabawy prowadzone w trakcie zajęć są zaplanowane i ukierunkowane na konkretny cel.
Zajęcia prowadzone są zazwyczaj grupowo i mają charakter pracy w parach. Z reguły dzieciom partnerują osoby dorosłe np. rodzice, nauczyciele czy studenci, ale możliwe jest również prowadzenie zajęć w której starsze, lepiej funkcjonujące dzieci są partnerami dla młodszych kolegów.
Prowadząc zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne można z pewnością powiedzieć, że korzystają z nich zarówno ci, dla których mają być one pomocne, jak i ci którzy tej pomocy udzielają. Relacja „dawania i brania” jest dodatkowym efektem, który w każdym z nas buduje pozytywne zmiany.


     Treningu Umiejętności Społecznych – jego celem są ćwiczenia umiejętności prospołecznych, komunikacja, rozumienie i wyrażanie emocji, radzenie sobie z trudnymi sytuacjami poprzez doświadczanie treningu w procesie grupowym. Podstawą nabywania umiejętności w jego założeniach jest modelowanie opierające się na uczeniu poprzez obserwację, wzmacnianiu i osłabianiu zachowań, oraz przenoszenie zachowań na realne sytuacje. Trening Umiejętności Społecznych obejmuje pracę nad usprawnieniem uczniów w zakresie kompetencji społecznych:
1. Terapię kontaktu.
2. Trening komunikacji społecznej –rozwijanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych.
3. Uczenie zachowań właściwych dla danych sytuacji społecznych.
4. Rozwijanie rozumienia ludzi, siebie i sytuacji społecznych.
5. Rewalidację w zakresie inteligencji emocjonalnej, empatii.
Podczas treningu są zrealizowane cele tj.: pomoc w eliminowaniu napięć psychicznych, rozwiązywaniu i pokonywaniu trudności. Zajęcia te pomagają uczniom w procesie socjalizacji i odbudowaniu poczucia własnej wartości. Różnego rodzaju pozytywne wzmocnienia umacniają ich wiarę we własne siły i możliwości. Uczą w jaki sposób można zapanować nad swoimi emocjami, wskazują właściwą drogę postępowania w pewnych określonych sytuacjach społecznych, między innymi właściwego zachowania na terenie szkoły, przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, właściwego stosunku do kolegów i osób starszych. W trakcie treningu umiejętności społecznych grupa uczy się nowych umiejętności społecznych z wykorzystaniem historyjek obrazkowych, filmów modelowych, kart pracy, prac plastycznych.


    Empathy Dolls to szwedzkie Lalki Uczące Emocji, które są wsparciem do nauki, zabawy i terapii.
Dla dzieci nie jest to tylko „zwykła lalka”, a prawdziwy przyjaciel, który ma imię. Przyjaciel, który wygląda podobnie jak one, a co najważniejsze, ma bijące serduszko, które można wyczuć i usłyszeć, co ich relaksuje. Dzieci potrafią długo się nimi zajmować – rozmawiać i nasłuchiwać tego, co odpowiada im ich nowy przyjaciel. Terapeutyczny kontakt z tymi lalkami pomaga dzieciom odzyskać zaufanie, budować relacje i mieć pozytywny obraz siebie, wyrabia samodzielność w samoobsłudze. Lalki te są podobne do dzieci, dzięki temu pojawia się efekt „lustrzanego odbicia”, który jest tak istotny w procesie zrozumienia i nauczenia się emocji, modelowania zachowania, pokazywanie sposobów radzenia sobie w kontaktach z innymi dziećmi w grupie. W trakcie zajęć z wykorzystaniem lalek terapeutycznych Empathy Dolls rozwija się u dziecka świadomość własnego ciała i własnej osoby, niweluje zachowania niepożądane i stereotypowe, ma na celu poszerzanie zasobu słownictwa i umiejętności komunikacyjnych, pobudza do nawiązywania interakcji z rówieśnikami, wspomaga rozwój ucznia, kształci umiejętności podejmowania decyzji i wyrażania własnych potrzeb i emocji.

Przygotowały: Elwira Skutek, Magdalena Kasprzak, Lucyna Łazarska

 

 

Skip to content