• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Hipoterapia

Uczeń stojący przy koniu ora napis hipoterapia.

Hipoterapia to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konie.

„Hipoterapia jest to ukierunkowane działanie terapeutyczne mające służyć poprawie funkcjonowania człowieka w sferach fizycznej, emocjonalnej, poznawczej i/lub społecznej, podczas którego, specjalnie przygotowany koń, stanowi integralną część procesu terapeutycznego.
Realizowana jest przez wykwalifikowanego hipoterapeutę zgodnie z zaleceniami lekarza kierującego na hipoterapię i we współpracy z innymi specjalistami prowadzącymi danego pacjenta” definicja źródło: PTHip

Z tej formy terapii w naszej placówce korzysta część młodszych uczniów szkoły podstawowej oraz dodatkowo przedszkolaki. Zajęcia hipoterapii są zajęciami wyjazdowymi (odbywają się w ośrodku hipoterapeutycznym). Prowadzone są przez magistrów fizjoterapii / instruktorów hipoterpii / oligofrenopedagogów (pracowników naszej szkoły). Mają formę indywidualną, ale na zajęcia wyjeżdża, obecnie raz w tygodniu, grupa dzieci. Podczas, gdy jedne dzieci biorą udział w zajęciach na koniu, inne pod opieką nauczycieli realizują program edukacyjno-wychowawczy korzystając z okazji przebywania w środowisku naturalnym.

Oddziaływanie hipoterapii:

„1. Sfera fizyczna – podnoszenie ogólnej sprawności, normalizacja napięcia mięśniowego; torowanie prawidłowego wzorca chodu; poprawa koordynacyjnych zdolności motorycznych, głównie równowagi i poczucia rytmu; poprawa orientacji w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymulacja i normalizacja czucia głębokiego i powierzchniowego.
2. Strefa emocjonalno-motywacyjna – wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększenie poczucia własnej wartości; zmniejszenie zaburzeń emocjonalnych.
3. Strefa poznawcza – stymulacja odbioru wrażeń zmysłowych; poprawa percepcji wzrokowej i słuchowej; stymulacja uwagi, pamięci, myślenia, mowy; nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności.
4. Strefa społeczna – aktywizacja psychospołeczna; rozwijanie pozytywnych relacji społecznych.” źródło: PTHip

W hipoterapii występują różne formy zajęć (terapii):

„Fizjoterapia na koniu – gimnastyka lecznicza na koniu poruszającym się stępem, mająca na celu usprawnienie ruchowe; prowadzona przez fizjoterapeutę lub pod jego kierunkiem.
Psychopedagogiczna jazda konna i woltyżerka – zespół działań jeździeckich, pedagogicznych i psychologicznych podejmowanych w celu usprawnienia intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego i fizycznego; prowadzona przez psychologa, pedagoga, terapeutę zajęciowego lub pod ich kierunkiem.
Terapia kontaktem z koniem – celem terapii jest nawiązanie kontaktu pacjenta ze zwierzęciem, z otaczającym środowiskiem, wreszcie z innymi ludźmi, jej istotą jest kontakt pacjenta z koniem, stworzenie sytuacji terapeutycznej, a nie samo dosiadanie konia; prowadzona przez psychologa, pedagoga, lekarza psychiatrę lub pod ich kierunkiem.
Ponadto wyróżnia się jazdę konną dla osób niepełnosprawnych (rekreacyjną i sportową), która nie stanowi części hipoterapii, ale jest z nią ściśle związana i może mieć aspekt terapeutyczny.” źródło: PTHip

Szczegółowe wskazania do tej formy terapii, przeciwskazania względne, bezwzględne i inne informacje można znaleźć w Kanonach Polskiej Hipoterapii opracowanych przez zespół specjalistów w ramach Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego PTHip TUTAJ

Przygotowała: mgr Magdalena Kasprzak

Skip to content