• (32)4226407
 • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
 • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno-Rewalidacyjny Szkoła Życia zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoły Życia zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoły Życia

Data publikacji strony internetowej: 2020-08-15

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-03-24

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony – tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Na stronie znajduje się przekierowanie do starej witryny szsp.rybnik.pl, która to witryna posiada treści nie dostosowane do dostępności cyfrowej. Obecnie witryna nie jest już rozwijana.

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • Możliwość zmiany sposobu wyświetlania na wersję o zwiększonym kontraście – wysoki kontrast oraz negatyw.
 • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.
 • Czytnik strony

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-20.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Magdalena Kasprzak, adres poczty elektronicznej dostepnosc@szkolazycia.rybnik.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 324226407. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi na poziomie 0 jedno wejście główne. Budynek posiada jeszcze dwa
wyjścia ewakuacyjne oraz otwarte przyziemie – okna do poziomu podłogi i drzwi balkonowe
z bezpośrednim wyjściem na przyległy plac zabaw z poziomu 0.
Recepcja znajduje się po prawej stronie od wejścia. Dalsze przejście do budynków
zabezpieczone jest drzwiami z elektrozamkiem możliwym do otworzenia z pozycji portierni
lub sekretariatu.
Winda osobowa przystosowana do osób niepełnosprawnych obsługuje wszystkie
kondygnacje. Wewnątrz budynku znajdują się dodatkowo dwie klatki schodowe po obu
stronach budynku.
Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na wszystkich kondygnacjach.
Budynek posiada kolorystyczne elementy identyfikujące poszczególne kondygnacje.
Pomieszczenia w budynku oznaczone symbolami kontrastowymi – ułatwiają osobom
niepełnosprawnym intelektualnie orientację w użytkowym przeznaczeniu pomieszczeń.
Do budynku można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
Wśród personelu placówki są osoby posługujące się językiem migowym.
Wejścia do poszczególnych pomieszczeń bez progów ułatwiające poruszanie się osobom na
wózkach.
Budynek na poszczególnych kondygnacjach posiada wewnętrzne korytarze – szerokie
dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

Skip to content