• (32)4226407
  • sekretariat@szkolazycia.rybnik.pl
  • Rybnik ul. Orzepowicka 15a

Historia

Grafika ze zdjęciem byłego budynku  Szkoły Życia oraz z napisem historia naszej placówki.
Od wielu lat do rybnickiej szkoły specjalnej zgłaszali się rodzice dzieci głębiej upośledzonych
z prośbą o przyjęcie ich dziecka. Nieliczne dzieci przyjmowane były tytułem próby. Okazało się,
że długotrwałe ćwiczenia i usilna praca nad nimi dawała widoczne rezultaty.

1974
Aby zaspokoić potrzeby terenu w zakresie opieki nad upośledzonymi w stopniu umiarkowanym i znacznym,
a także zgodnie z „wytycznymi (w sprawie rozwoju kształcenia specjalnego oraz pomocy dzieciom
z odchyleniami i zaburzeniami rozwojowymi)” – Ministerstwa Oświaty i Wychowania wydanymi w 1973 roku zorganizowano we wrześniu 1974 roku w rybnickiej szkole specjalnej oddział dla tych dzieci nadając mu nazwę „Klasy Życia”.

Pracę z tym zespołem dzieci objęła nauczycielka o 22 letnim stażu pracy w tej szkole
– Krystyna Rembalska – Dziuba. W pierwszym roku istnienia placówki zespół liczył 13 dzieci.
Okazało się jednak, że potrzeby są znacznie większe.

1975/76
Organizuje się w szkole drugi oddział. W obydwu klasach było łącznie 22 dzieci. Zastosowano podział według możliwości rozwojowych uczniów. Klasa życia mieściła się w niedużej sali lekcyjnej. Rodzice dzieci klas życia czynnie włączali się do pomocy w organizowaniu różnych zajęć oraz wycieczek.

1980
Na Szkołę wyznaczono nie użytkowany i wymagający kapitalnego remontu budynek przy ul. Dworek 12. Do prac porządkowych włączyły się dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 7.

1982
W maju tego roku do odnowionego obiektu wprowadzono pierwszą grupę wychowanków. Naukę w nowej szkole rozpoczęto wraz z rozpoczynającym się rokiem szkolnym 1982/83. W odnowionych klasach rozpoczęto edukację 44 uczniów. Powstały 4 klasy I, II, III, IV. Kilkunastu uczniów przywożono z internatu
i odwożono do niego autobusem szkolnym. Z dnia na dzień nowy ośrodek zaczął sprawnie funkcjonować. Kadra wychowawcza była jednak nie dość liczna. Liczyła 6 nauczycieli. W następnych latach zaczęło przybywać uczniów Rybnika, jak i z okolicznych miejscowości.

1987/88
W tym roku szkolnym istniało pięć klas oraz klasa przystosowania do zawodu. Pracę w szkole rozpoczęli nowi nauczyciele, mgr Lucyna Ibrom i mgr Danuta Rosa. Dzieci uczęszczały do szkoły przeciętnie 10 lat. W tym okresie przyswajały podstawowe umiejętności, dzięki którym były przygotowywane do samodzielnego radzenia sobie w życiu codziennym, a nawet do podjęcia pracy w zakładach pracy chronionej. Ze źródeł informacyjnych wynikało, że wielu absolwentów szkoły doskonale sobie radziło np. w pracy w zakładach zieleni miejskiej.

1990
We wrześniu tego roku władze Rybnika przekazały „Szkole Życia” nowy obiekt byłego żłobka nr 5 przy ul. Hibnera 41. Przez cały wrzesień 1990 roku trwały prace remontowe i załatwianie formalności prawnych. Nauka w nowej szkole rozpoczęła się w październiku 1990 roku. Dyrektorem została pani Krystyna Rembalska – Dziuba.

15 grudnia 1990 roku obowiązki dyrektora „Szkoły Życia” przejęła mgr Lucyna Ibrom, która kieruje placówką do dnia dzisiejszego.

1993
W grudniu tego roku przystąpiono do usuwania barier architektonicznych i ponownego remontu na terenie szkoły. Fundusze na ten cel przeznaczył PFRON. W tym czasie zamontowano dźwig osobowy, przystosowano dla potrzeb uczniów łazienkę, kuchnię dydaktyczną i pomieszczenie klasowe, odmalowano świetlicę, kuchnię, łazienki i gabinet lekarski.

1994
We wrześniu urządzono salę do prowadzenia zajęć z muzykoterapii.

1995
Szkoła została wyposażona w sprzęt audiowizualny i suchy basen. Z uwagi na stale wzrastającą liczbę uczniów warunki lokalowe powoli stały się niewystarczające.

2001
W styczniu podjęto prace budowlane nowej części szkoły, które zakończono w grudniu tego samego roku. Do użytku została oddana sala gimnastyczna sfinansowana przez Radę Miasta Rybnik.

2007
Oddano do użytku na terenie szkoły nowy plac zabaw.
Z inicjatywy rodziców oraz nauczycieli szkoły 20 września 2007 roku swoją działalność rozpoczęło Stowarzyszenie „OLIGOS” na rzecz niepełnosprawnych podopiecznych szkoły oraz ich rodzin. Inicjatorem założenia stowarzyszenia była jedna z matek 20-to letniej uczennicy naszej szkoły, obecna Prezes, pani Elżbieta Piotrowska.

2009
W styczniu,  w zachodniej części szkoły rozbudowano (powiększono) na 1 piętrze dwie klasy lekcyjne oraz przybyła jedna sala do zajęć na parterze, a także szkoła wzbogaciła się o nową zewnętrzną windę.

C.d.n…

Skip to content